EPB LAW

Behandeling wetsvoorstel verlaging maximumopbouw pensioen door Eerste Kamer opgeschort

10 september 2013
0

Op 6 september heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33  610) naar de Eerste Kamer gezonden. De Eerste Kamer heeft op 9 september de behandeling van het wetsvoorstel opgeschort, aangezien de meerderheid van de Eerste Kamer het kabinetsvoorstel niet steunt. Met name omdat de verlaging van de premieopbouw naar de verwachting van de Kamer niet zal leiden tot de gewenste premieverlaging. Mocht de wet alsnog ongewijzigd door de Eerste Kamer zal worden aangenomen, dan treedt deze vooralsnog al op 1 januari 2014 in werking.

Waarom is het wetsvoorstel omstreden? De verlaging van de maximale fiscale opbouw is ingegeven door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. De redenering in het wetsvoorstel is dat thans bij 40 dienstjaren maximaal een ouderdomspensioen kan worden opgebouwd van 70% van het gemiddelde pensioengevend inkomen. Gezien de stijgende pensioenleeftijd en toegenomen arbeidsjaren, dient de maximale fiscale opbouw overeenkomstig te worden verlaagd voor het ouderdomspensioen en het partner- en wezenpensioen. Hiertegen wordt wel ingebracht dat met name jongere generaties veelal geen 70% meer van het pensioengevend salaris zullen opbouwen, maar eerder 50%. Een verlaging van het maximale fiscale kader zou in die zin beter achterwege kunnen worden gelaten, zodat de pensioenen weer (iets) verbeterd kunnen worden in de toekomst. Sociale partners hebben (heel) kort de tijd gehad om met een ander (besparings)voorstel te komen, maar zijn daar niet goed in geslaagd. Een ander punt van kritiek op het wetsvoorstel heeft betrekking op de wijze waarop zal worden omgegaan met de verlaging van de pensioenopbouw in de praktijk. Een lagere jaarlijkse pensioenopbouw resulteert in beginsel in een lagere premie voor werknemers en een hoger netto salaris, indien de ‘wet van de communicerende vaten’ wordt gevolgd. Dit ‘voordeel’ voor de werknemer, dat in feite een sigaar uit eigen (pensioen)doos is, vloeit echter niet direct terug naar werknemers, indien op bedrijfstakniveau wordt besloten de premie niet te verlagen en de financiële posities van pensioenfondsen te versterken.

Een tweede maatregel in het wetsvoorstel is dat het pensioengevend inkomen wordt gemaximeerd op € 100.000. Het fiscale kader voor inkomensvoorzieningen in de inkomstenbelasting zal op overeenkomstige wijze worden aangepast.

Download wetsvoorstel (33 610) verlaging maximale pensioenopbouw