EPB LAW

Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen in werking getreden

07 augustus 2013
0

Vandaag, op 7 augustus 2013, is het Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen gefaseerd in werking getreden (Stb 2013/113; hierna ook: de “Wet“). In de Wet zijn de  wettelijke bepalingen inzake governance en medezeggenschap bij pensioenfondsen herzien. De Wet heeft het volgende ten doel:

1. De versterking van deskundigheid en intern toezicht bij pensioenfondsen. Aanleiding hiervoor zijn (mede) de conclusies in het onderzoek van de Commissie Frijns inzake beleggingsbeleid en risicobeheer.
2. De deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden adequater te vertegenwoordigen.        Hieraan ging de ontwikkeling vooraf dat het risicodragerschap is verschoven naar voornoemde risicodragers 3. Een duidelijkere verantwoordelijkheidsverdeling van organen binnen pensioenfondsen en stroomlijning van de taken en rollen van deze organen.

Pensioenfondsen dienen uiterlijk op 1 januari 2014 één van de vijf bestuursmodellen adequaat te hebben geïmplementeerd. Binnen een organisatie is bij de bestuursmodellen steeds sprake van een bestuur, intern toezicht en een verantwoordingsorgaan of belanghebbenden orgaan. Gekozen kan worden uit de volgende modellen:

1. Het paritair bestuursmodel;
2. een one tier board met omgekeerd gemengd bestuursmodel;
3. een one tier board met een paritair gemengd bestuursmodel
4. het onafhankelijk model; of
5. een one tier board met een onafhankelijk gemengd model.

Download de schematische weergave van de bestuursmodellen van de Pensioenfederatie:
Bestuursmodellen Wet versterking bestuur pensioenfondsen – doc Pensioenfederatie

Download de Wet versterking bestuur pensioenfondsen, het KB en de MvT bij de Wet:
Stb 2013 – 302 Wet versterking bestuur pensioenfondsen
Stb 2013 – 330 Besluit tot vaststelling inwerkingtreding Wet versterking bestuur pensioenfondsen – FTK en Beloningsbeleid per 7 aug 2013 en 1 jan 2014
MvT wet versterking bestuur pensioenfondsen