EPB LAW

Ontslagrecht wijzigt ingrijpend per 1 juli 2015 – werkgevers duurder uit?

02 juni 2015
0

Het ontslagrecht wijzigt ingrijpend per 1 juli 2015. Dit komt door het inwerking treden van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

Bent u werkgever? U zult uw model arbeidsovereenkomst tijdig moeten (laten) aanpassen. Er zijn veel nieuwe regels geïntroduceerd in de WWZ die zullen moeten worden nageleefd bij ontslag. Een paar voorbeelden: de ontslagroutes zijn vanaf 1 juli 2015 gekoppeld aan de reden voor het voorgenomen ontslag. De ontbindingsroute via de rechter of de opzegroute via het UWV kan derhalve niet meer te allen tijde worden gekozen. Ontbindt de rechter de arbeidsovereenkomst, dan staat ineens beroep en hoger beroep open. Het resultaat hiervan kan zijn dat werkgever en werknemer veel langer in onzekerheid zullen verkeren dan nu het geval is over het al dan niet bestaan van de arbeidsovereenkomst en het moeten doorbetalen van salaris . Waar in het verleden de 4 arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege werd omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (of bij overschrijding van de 36 maanden), is dat nu reeds het geval bij  3 arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (of bij overschrijding van de 24 maanden). En voorts zal de werkgever aan een werknemer met een dienstverband voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer het einde van het dienstverband schriftelijk moeten aankondigen. Dit geschiedt uiterlijk een maand voor de einddatum, op straffe van het betalen van een bedrag gelijk aan de periode waarin de opzegging achterwege bleef.  Wilt u over het voorgaande worden geadviseerd, neem dan contact op.

Goedkoper of duurder ontslag?

Een van de belangrijkste wijzigingen van het ontslagrecht is de introductie van de transitievergoeding. Deze vervangt de vergoeding die nu op basis van de zogenaamde Kantonrechtersformule wordt berekend. Daarnaast kan onder omstandigheden een billijke vergoeding en/of vergoeding op grond van goed werkgeverschap worden gevorderd. Het zal in zijn algemeenheid goedkoper worden om oudere werknemers te ontslaan met een contract voor onbepaalde tijd. Daarentegen zal het gemiddeld duurder worden werknemers met een contract voor bepaalde tijd te ontslaan. Waar in het verleden geen vergoeding verschuldigd was bij het aflopen van de duur van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, moet nu een transitievergoeding worden voldaan als sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van twee jaar of langer. Of een ontslag daadwerkelijk duurder of goedkoper wordt vanaf 1 juli 2015 en aan welke regels en uitzonderingen u in de toekomst zal moeten denken is niet eenvoudig aan te geven. De deskundigen zijn het er over eens dat het grote aantal nieuwe regels het nieuwe ontslagrecht in in ieder geval niet makkelijker maken dan het oude ontslagrecht. Wij adviseren u hier graag over.