EPB LAW

Leeftijdsonderscheid bij pensioenpremie en -aanspraak aan banden gelegd. De (on)mogelijkheden na het Kristensen/Experian-arrest.

01 januari 2014
0

Steeds vaker klinkt de roep om de doorsneepremie voor aanvullende pensioenregelingen af te schaffen. Jongeren zouden te weinig pensioenopbouw voor hun pensioenpremie ontvangen. Een oplossing hiervoor zou leeftijdsdifferentie kunnen zijn bij de pensioenpremie en pensioenopbouw.

Leeftijdsdifferentie bij de pensioenpremie en -opbouw is echter niet zonder meer mogelijk door de nationale en EU-regelgeving inzake gelijke behandeling op grond van leeftijd. Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde in zijn arrest van 26 september 2013 dat het gebruik van leeftijdscriteria bij het vaststellen van de werkgeverspremie niet onder de zogenaamde actuariële factoren uitzondering valt. Het betreft het Kristensen/Experian-arrest (zaak C-476/11, PJ 2013/176, m.nt. M.J.C.M. van der Poel). In dit artikel, zoals gepubliceerd in het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 2013/6, bespreekt Mr. M.J.C.M. Van der Poel het arrest, de consequenties – waaronder de conclusie van Van der Poel dat artikel 8 lid 3  Wgbla moet worden geschrapt of aangepast – en de (on)mogelijkheden om thans nog leeftijdsonderscheid te maken bij de pensioenpremie en pensioenaanspraak.

Download artikel

Download annotatie en arrest