EPB LAW

Hof Amsterdam m.nt. M.J.C.M. van der Poel (PJ 20131/3) – schending zorgplicht pensioenadviseur

22 augustus 2013
0

Hof Amsterdam m.nt. M.J.C.M. van der Poel (PJ 20131/3) - schending zorgplicht pensioenadviseur

Het Hof Amsterdam oordeelde in deze uitspraak dat de pensioenadviseur niet heeft gehandeld met de zorg van een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot door het systeem van gelijkblijvende risicopremies in haar advisering aan de werkgever als geschikt systeem te presenteren. Advisering van dit stelsel was slechts verantwoord geweest als kan worden uitgegaan van continuïteit. Als er op voorhand ernstig rekening mee moet worden gehouden dat het geadviseerde stelsel binnen afzienbare termijn niet ongewijzigd kan worden gehandhaafd, is het stelsel in beginsel ongeschikt, gelet op de nadelige effecten daarvan voor de pensioenopbouw die zich in dat geval nog extra doen gelden. Ook constateert het hof dat het geadviseerde stelsel ongelijke behandeling naar burgerlijke staat en geslacht oplevert en dat ten tijde van het advies van de adviseur voorzienbaar was, of er rekening mee moest worden gehouden dat dit (op den duur) ook strijd zou opleveren met de nationale wet.

In de annotatie bij deze uitspraak analyseert Monique van der Poel de uitspraak. Zij vindt de uitkomst van de uitspraak bevredigend, maar constateert dat het Hof Amsterdam mogelijk niet de juiste denkstappen heeft genomen om te komen tot de uitspraak: “De voorzienbaarheid van zowel het inwerkingtreden van artikel 7a PSW – en het risico dat dit artikel van toepassing zou zijn op het Stelsel – als de mogelijke toekomstige wetswijzigingen op het vlak van de gelijke behandeling op grond van geslacht en burgerlijke staat, lijkt mij in dit geval stap 1 bij het beoordelen van de zorgplicht. Stap 2 voor het kunnen aannemen van een schending van de zorgplicht is dan dat de ondernemer had moeten waarschuwen voor de risico’s van het stelsel, mede gezien de (financiële) belangen van de ondernemer bij een deugdelijke pensioenvoorziening voor de lange termijn (…)