EPB LAW

Ambtenaren en geruzie over pensioenakkoord en nullijn

04 september 2015
0

Nadat de ambtenaren vier jaar qua loon op de nullijn hadden gezeten en het zwaar bevochten pensioenakkoord anders werd uitgelegd dan volgens hen had gemoeten, spanden zij een rechtszaak aan. Mr. Van der Poel en Mr. Hummel schrijven in het Tijdschrift voor Ambtenarenrecht over deze rechtszaak, de verantwoordelijke partijen bij overeenkomsten inzake loon en pensioen en de communicerende vaten tussen loon en pensioen. Klik hier voor het artikel.

Blog EPB-law over aansprakelijkheid tussenpersoon op AMweb best gelezen

29 mei 2014
0

Het blog van Mr. Van der Poel van EPB-law is deze maand het best gelezen blog op AMweb met al circa 5.200 lezers. AMweb is ‘hét platform voor de professional werkzaam in de financiële dienstverlening’.  Het blog betreft de (mogelijke) aansprakelijkheid van een pensioenadviseur, indien deze een klant niet tijdig genoeg adviseert over een wijziging van het pensioenstelsel of de eigen pensioenregeling, waardoor de klant schade leidt. Dit kan zowel het geval zijn bij schending van de publiekrechtelijke zorgplicht als bij de privaatrechtelijke zorgplicht, alhoewel de invulling van beide...

Leeftijdsonderscheid bij pensioenpremie en -aanspraak aan banden gelegd. De (on)mogelijkheden na het Kristensen/Experian-arrest.

Leeftijdsonderscheid bij pensioenpremie en -aanspraak aan banden gelegd. De (on)mogelijkheden na het Kristensen/Experian-arrest.
01 januari 2014
0

Steeds vaker klinkt de roep om de doorsneepremie voor aanvullende pensioenregelingen af te schaffen. Jongeren zouden te weinig pensioenopbouw voor hun pensioenpremie ontvangen. Een oplossing hiervoor zou leeftijdsdifferentie kunnen zijn bij de pensioenpremie en pensioenopbouw. Leeftijdsdifferentie bij de pensioenpremie en -opbouw is echter niet zonder meer mogelijk door de nationale en EU-regelgeving inzake gelijke behandeling op grond van leeftijd. Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde in zijn arrest van 26 september 2013 dat het gebruik van leeftijdscriteria bij het vaststellen...

Schending zorgplicht door pensioenadviseur – Hof Amsterdam (PJ 2013/137)

08 augustus 2013
0

Het Hof Amsterdam oordeelde in deze uitspraak dat de pensioenadviseur niet heeft gehandeld met de zorg van een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot. De adviseur had het systeem van gelijkblijvende risicopremies in haar advisering aan de werkgever niet als geschikt systeem mogen presenteren. Dit was slechts verantwoord geweest als sprake was geweest van continuïteit. Als er op voorhand ernstig rekening mee moet worden gehouden dat het geadviseerde pensioenstelsel binnen afzienbare termijn niet ongewijzigd kan worden gehandhaafd, is het stelsel in beginsel ongeschikt, gelet op de nadelige...

Ambtshalve toets pensioenfonds aan onverplichte vrijstellingsgrond – verplicht verlenen onverplichte vrijstelling (PJ 2013/131)

05 juni 2013
0

Op 31 januari 2013 wees de Rechtbank Amsterdam een lezenswaardige uitspraak over de beoordeling van de verzoeken van werkgevers Forest c.s. tot het verlenen van deelnamevrijstelling aan de pensioenregeling van BPF TEX (PJ 2013/131, m.nt. M.J.C.M. van der Poel). Deze uitspraak is uitgebreid geannoteerd door Monique van der Poel. In haar noot gaat zij in op de juistheid van de overwegingen van de Rechtbank Amsterdam. Ook bespreekt zij de toepasselijkheid van verschillende bestuursrechtelijke bepalingen bij een verzoek tot vrijstelling, die veelal niet uitdrukkelijk worden behandeld in de uitspraak....

Pensioen wijzigen wegens slapers en pensioengerechtigden. Moeilijk maar niet onmogelijk.

01 februari 2013
0

In deze bijdrage in het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken (TPV 2013/7) gaan Monique van der Poel, Heemskerk, Kuiper, Schop en Witte nader in op de mogelijkheden om het pensioen van slapers en pensioengerechtigden te wijzigen. Zij gaan in op de reactie die Breuker schreef bij hun artikel over wijzigingen in de pensioendriehoek in TPV 2012/42. Auteurs zetten uiteen waarom zij in meerdere opzichten een andere mening zijn toegedaan over de werking van wijzigingen jegens slapers en gepensioneerden dan Breuker. Een van de kernoverwegingen in het Delta Lloyd arrest van het Hof Amsterdam van 12 juni...

Wijzigingsvraagstukken in de pensioendriehoek. Geen uitgewerkte rechtsverhouding en indexatieperikelen.

20 december 2012
0

In deze bijdrage in het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken (TPV 2012/42) bespreken Monique van der Poel c.s. de problematiek bij het wijzigen van pensioenregelingen. Dit geschiedde naar aanleiding van het Delta Lloyd arrest dat onlangs is gewezen door het Hof Amsterdam op 12 juni 2012 (PJ 2012/119). Wijziging van de pensioenregeling is al jaren een actueel onderwerp en zal dat de komende tijd ook blijven. Te denken valt aan het verhogen van de pensioenleeftijd, het wijzigen van de indexatietoezegging en het verlagen van het maximale fiscale opbouwpercentage. Bij het wijzigen van pensioenregelingen...