EPB LAW

Per 1 januari 2014 vervalt huidige stamrechtvrijstelling

10 oktober 2013
0

Per 1 januari 2014 vervalt de huidige stamrechtvrijstelling. Vanaf dat moment moet over een ontslagvergoeding direct belasting worden voldaan. Dat kan  oplopen tot 52% belasting bij hoge ontslagvergoedingen. De stamrecht B.V. en andere mogelijkheden om het voldoen van belasting over de ontslagvergoeding uit te stellen vervallen derhalve volgend jaar. Het vermogen dat door deze regeling volgend jaar niet meer onder de stamrechtvrijstelling valt,  wordt per 1 januari 2014 door middel van een bedrag ineens uitgekeerd (box 3). De belastingvrije voet bedraagt 20% van het bedrag.

Behandeling wetsvoorstel verlaging maximumopbouw pensioen door Eerste Kamer opgeschort

10 september 2013
0

Op 6 september heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33  610) naar de Eerste Kamer gezonden. De Eerste Kamer heeft op 9 september de behandeling van het wetsvoorstel opgeschort, aangezien de meerderheid van de Eerste Kamer het kabinetsvoorstel niet steunt. Met name omdat de verlaging van de premieopbouw naar de verwachting van de Kamer niet zal leiden tot de gewenste premieverlaging. Mocht de wet alsnog ongewijzigd door de Eerste Kamer zal worden aangenomen, dan treedt deze vooralsnog al op 1 januari...

Lezing VU: “wel of geen solidariteit in pensioenregelingen” d.d. 19/11/2013

06 september 2013
0

Op 19 november 2013 organiseert het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam een studiemiddag over actueel onderzoek van de VU betreffende de toekomst van ons pensioenstelsel. Mr. Monique van der Poel – advocaat bij EPB-law en promovenda pensioenrecht – spreekt die middag met prof. dr. Erik Lutjens over “Wel of geen solidariteit in pensioenregelingen. Getoetst aan het mededingingsrecht en gelijke behandeling“. Ook komen in verschillende lezingen het pensioen voor zelfstandigen, (het toezicht op) de API en het reële pensioencontract aan bod. Er...

Vaktijdschrift ‘Mr.’ selecteert Monique van der Poel als pensioenrecht specialist van Amsterdam

01 september 2013
0

Mr. M.J.C.M. van der Poel van advocatenkantoor EPB-law is door het vaktijdschrift voor juristen ‘Mr.’ geselecteerd als pensioenrechtspecialist van Amsterdam! Zij treedt op voor pensioenuitvoerders, werkgevers, medezeggenschapsorganen en particulieren. Daarnaast is Monique arbeidsrechtspecialist. Zij is opgenomen in de september editie van het blad Mr. en in het online-magazine van Mr.. Klik hier om naar het juiste onderdeel van de website van Mr. te surfen.

Ontslagvergoeding stamrechtverzekering valt in huwelijksgoederengemeenschap – Hof Amsterdam

30 augustus 2013
0

“Trouwen is houwen” leert de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam, d.d. 12 februari 2013 (ECLI:NL:GHAMS:2013:2623)  maar weer, ingeval in gemeenschap van goederen wordt gehuwd. Het Hof Amsterdam overwoog in deze uitspraak inzake een geschil over een boedelverdeling dat de aanspraken die door de vrouw tijdens het huwelijk in een stamrechtverzekering waren ondergebracht, niet aan haar verknocht zijn (r.o. 4.15). In de stamrechtverzekering was  een ontslagvergoeding ondergebracht ter hoogte van EUR 69.207. De consequentie van deze uitspraak is dat de ontslagvergoeding van de vrouw...

Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen in werking getreden

07 augustus 2013
0

Vandaag, op 7 augustus 2013, is het Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen gefaseerd in werking getreden (Stb 2013/113; hierna ook: de “Wet“). In de Wet zijn de  wettelijke bepalingen inzake governance en medezeggenschap bij pensioenfondsen herzien. De Wet heeft het volgende ten doel: 1. De versterking van deskundigheid en intern toezicht bij pensioenfondsen. Aanleiding hiervoor zijn (mede) de conclusies in het onderzoek van de Commissie Frijns inzake beleggingsbeleid en risicobeheer. 2. De deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden adequater te vertegenwoordigen....

Maatstaf Gerechtshof: wanprestatie werkgever kan onrechtmatige daad inlener zijn

08 juli 2013
0

Op 7 juli 2013 wees het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een belangwekkend tussenarrest, op grond waarvan een werknemer nu ingeval van onderbetaling of een andere wanprestatie van de werkgever ook verhaal kan halen bij de inlener. Het Gerechtshof  legde een maatstaf aan voor de beantwoording van de vraag in welke gevallen de wanprestatie (onderbetaling) door een uitzendorganisatie een onrechtmatige daad van de inlener ten gevolge kan hebben. FNV Bondgenoten spande de zaak namens een werknemer aan tegen inlener Tejin Aramid. In deze procedure is sprake van een werknemer (A) die bijna 8 jaar lang voor...

Interviews in het FD, AMPensioen en IPE met Monique Van der Poel

24 mei 2013
0

Op 23 mei 2013 publiceerden het Financieel Dagblad, AMPlus en IPE  een interview met Monique van der Poel over haar onderzoeksresultaten naar de houdbaarheid van het aanvullende pensioenstelsel. Het onderzoek is getiteld “De houdbaarheid van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen. Getoetst aan het mededingingsrecht en het vrij verkeer van diensten“. Het FD en de tijdschriften besteedde onder meer aandacht aan de conclusie van Monique Van der Poel dat negativiteit over de juridische houdbaarheid van het aanvullende pensioenstelsel voor werkenden niet...

Perspresentatie VU: houdbaarheid van de verplichtstelling

23 mei 2013
0

Onderstaand treft u de presentatie aan die Monique van der Poel op 23 mei 2013 aan de pers en andere geïnteresseerden heeft gegeven in de VU. De presentatie betrof de onderzoeksresultaten inzake de houdbaarheid van het aanvullende pensioenstelsel. Het onderzoek is uitgegeven in boekvorm en getiteld: “De houdbaarheid van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen. Getoetst aan het mededingingsrecht en het vrij verkeer van diensten en vestiging”. Het aanvullende pensioenstelsel kenmerkt zich door een brede dekking onder werkenden, die mede wordt bereikt...

Hof Arnhem – Gebonden werkgevers verplicht tot premieafdracht op grond van Protocol

01 januari 2013
0

In deze zaak, die Mr Monique van der Poel voor het Bpf Vervoer heeft bepleit ten overstaan van het Gerechtshof Arnhem, was de kernvraag of de gebonden werkgevers premie moesten afdragen over een periode waarin geen sprake was van een door de Minister opgelegde verplichting tot deelneming in het pensioenfonds. De werkgevers in kwestie hadden een lidmaatschap afgesloten met de werkgeversorganisatie TLN. Deze werkgeversorganisatie was voor haar leden een Protocol overeengekomen, waarin stond dat de werkgevers premie moesten afgedragen voor hun werknemers aan het Bpf Vervoer. Het Hof oordeelde –...

1 2