EPB LAW

Maatstaf Gerechtshof: wanprestatie werkgever kan onrechtmatige daad inlener zijn

08 juli 2013
0

Op 7 juli 2013 wees het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een belangwekkend tussenarrest, op grond waarvan een werknemer nu ingeval van onderbetaling of een andere wanprestatie van de werkgever ook verhaal kan halen bij de inlener. Het Gerechtshof  legde een maatstaf aan voor de beantwoording van de vraag in welke gevallen de wanprestatie (onderbetaling) door een uitzendorganisatie een onrechtmatige daad van de inlener ten gevolge kan hebben. FNV Bondgenoten spande de zaak namens een werknemer aan tegen inlener Tejin Aramid. In deze procedure is sprake van een werknemer (A) die bijna 8 jaar lang voor...

Ambtshalve toets pensioenfonds aan onverplichte vrijstellingsgrond – verplicht verlenen onverplichte vrijstelling (PJ 2013/131)

05 juni 2013
0

Op 31 januari 2013 wees de Rechtbank Amsterdam een lezenswaardige uitspraak over de beoordeling van de verzoeken van werkgevers Forest c.s. tot het verlenen van deelnamevrijstelling aan de pensioenregeling van BPF TEX (PJ 2013/131, m.nt. M.J.C.M. van der Poel). Deze uitspraak is uitgebreid geannoteerd door Monique van der Poel. In haar noot gaat zij in op de juistheid van de overwegingen van de Rechtbank Amsterdam. Ook bespreekt zij de toepasselijkheid van verschillende bestuursrechtelijke bepalingen bij een verzoek tot vrijstelling, die veelal niet uitdrukkelijk worden behandeld in de uitspraak....

Interviews in het FD, AMPensioen en IPE met Monique Van der Poel

24 mei 2013
0

Op 23 mei 2013 publiceerden het Financieel Dagblad, AMPlus en IPE  een interview met Monique van der Poel over haar onderzoeksresultaten naar de houdbaarheid van het aanvullende pensioenstelsel. Het onderzoek is getiteld “De houdbaarheid van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen. Getoetst aan het mededingingsrecht en het vrij verkeer van diensten“. Het FD en de tijdschriften besteedde onder meer aandacht aan de conclusie van Monique Van der Poel dat negativiteit over de juridische houdbaarheid van het aanvullende pensioenstelsel voor werkenden niet...

Perspresentatie VU: houdbaarheid van de verplichtstelling

23 mei 2013
0

Onderstaand treft u de presentatie aan die Monique van der Poel op 23 mei 2013 aan de pers en andere geïnteresseerden heeft gegeven in de VU. De presentatie betrof de onderzoeksresultaten inzake de houdbaarheid van het aanvullende pensioenstelsel. Het onderzoek is uitgegeven in boekvorm en getiteld: “De houdbaarheid van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen. Getoetst aan het mededingingsrecht en het vrij verkeer van diensten en vestiging”. Het aanvullende pensioenstelsel kenmerkt zich door een brede dekking onder werkenden, die mede wordt bereikt...

Lezing aan VVP ‘Verplichtstelling en solidariteit’ op 17 april 2013

16 april 2013
0

Op 17 april 2013 geeft Mr. Monique van der Poel – advocaat bij EPB-law en promovenda Pensioenrecht – een cursus aan de Vereniging voor Pensioenrecht (‘VVP’) inzake “Verplichtstelling en solidariteit. Getoetst aan het mededingingsrecht“. Tijdens deze cursus zal zij alvast vooruitlopen op enkele conclusie in haar boek over “De houdbaarheid van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen“, die zij op 23 mei 2013 met de pers en overige geïnteresseerden zal delen in de Vrije Universiteit Amsterdam. Onderstaand kan de powerpointpresentatie...

Pensioen wijzigen wegens slapers en pensioengerechtigden. Moeilijk maar niet onmogelijk.

01 februari 2013
0

In deze bijdrage in het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken (TPV 2013/7) gaan Monique van der Poel, Heemskerk, Kuiper, Schop en Witte nader in op de mogelijkheden om het pensioen van slapers en pensioengerechtigden te wijzigen. Zij gaan in op de reactie die Breuker schreef bij hun artikel over wijzigingen in de pensioendriehoek in TPV 2012/42. Auteurs zetten uiteen waarom zij in meerdere opzichten een andere mening zijn toegedaan over de werking van wijzigingen jegens slapers en gepensioneerden dan Breuker. Een van de kernoverwegingen in het Delta Lloyd arrest van het Hof Amsterdam van 12 juni...

Hof Arnhem – Gebonden werkgevers verplicht tot premieafdracht op grond van Protocol

01 januari 2013
0

In deze zaak, die Mr Monique van der Poel voor het Bpf Vervoer heeft bepleit ten overstaan van het Gerechtshof Arnhem, was de kernvraag of de gebonden werkgevers premie moesten afdragen over een periode waarin geen sprake was van een door de Minister opgelegde verplichting tot deelneming in het pensioenfonds. De werkgevers in kwestie hadden een lidmaatschap afgesloten met de werkgeversorganisatie TLN. Deze werkgeversorganisatie was voor haar leden een Protocol overeengekomen, waarin stond dat de werkgevers premie moesten afgedragen voor hun werknemers aan het Bpf Vervoer. Het Hof oordeelde –...

Wijzigingsvraagstukken in de pensioendriehoek. Geen uitgewerkte rechtsverhouding en indexatieperikelen.

20 december 2012
0

In deze bijdrage in het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken (TPV 2012/42) bespreken Monique van der Poel c.s. de problematiek bij het wijzigen van pensioenregelingen. Dit geschiedde naar aanleiding van het Delta Lloyd arrest dat onlangs is gewezen door het Hof Amsterdam op 12 juni 2012 (PJ 2012/119). Wijziging van de pensioenregeling is al jaren een actueel onderwerp en zal dat de komende tijd ook blijven. Te denken valt aan het verhogen van de pensioenleeftijd, het wijzigen van de indexatietoezegging en het verlagen van het maximale fiscale opbouwpercentage. Bij het wijzigen van pensioenregelingen...

1 2 3