EPB LAW

Leeftijdsonderscheid bij pensioenpremie en -aanspraak aan banden gelegd. De (on)mogelijkheden na het Kristensen/Experian-arrest.

Leeftijdsonderscheid bij pensioenpremie en -aanspraak aan banden gelegd. De (on)mogelijkheden na het Kristensen/Experian-arrest.
01 januari 2014
0

Steeds vaker klinkt de roep om de doorsneepremie voor aanvullende pensioenregelingen af te schaffen. Jongeren zouden te weinig pensioenopbouw voor hun pensioenpremie ontvangen. Een oplossing hiervoor zou leeftijdsdifferentie kunnen zijn bij de pensioenpremie en pensioenopbouw. Leeftijdsdifferentie bij de pensioenpremie en -opbouw is echter niet zonder meer mogelijk door de nationale en EU-regelgeving inzake gelijke behandeling op grond van leeftijd. Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde in zijn arrest van 26 september 2013 dat het gebruik van leeftijdscriteria bij het vaststellen...

IPNederland: Van der Poel concludeert doorsneepremie niet verplicht onder Europese regels

20 november 2013
0

Op 19 november 2013 heeft de VU een studiemiddag georganiseerd over de toekomst van het pensioenstelsel. Tijdens deze studiemiddag is nieuw onderzoek gepubliceerd, waaronder onderzoek van Monique van der Poel over solidariteit in pensioenregelingen en de grenzen aan differentiatie. Over de nieuwe onderzoeksresultaten publiceerde IPNederland een artikel op 21 november 2013, getiteld: “Doorsneepremie niet verplicht onder Europese regels”. Download artikel IPNederland d.d. 19/11/2013

Nederland maakt leeftijdsdiscriminatie bij actuariële pensioenberekeningen (‘Kristensen/Experian-arrest’ HvJEU)

25 oktober 2013
0

Op 26 september 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie het arrest Kristensen/Experian gewezen (C-476/111). Voor een uitgebreide behandeling van het arrest verwijs ik naar mijn annotatie in PensioenJurisprudentie (hier downloaden). Kernvraag De kernvraag die in dit arrest van het HvJEU ter beantwoording voor ligt is de volgende. Valt de leeftijdsgerelateerde, progressief stijgende werkgeversbijdrage aan een bedrijfspensioenregeling onder één van de uitzonderingen op het verbod van leeftijdsdiscriminatie bij de arbeid van artikel 6 lid 2 van Richtlijn 2000/78/EG (de “Richtlijn”)?...

Per 1 januari 2014 vervalt huidige stamrechtvrijstelling

10 oktober 2013
0

Per 1 januari 2014 vervalt de huidige stamrechtvrijstelling. Vanaf dat moment moet over een ontslagvergoeding direct belasting worden voldaan. Dat kan  oplopen tot 52% belasting bij hoge ontslagvergoedingen. De stamrecht B.V. en andere mogelijkheden om het voldoen van belasting over de ontslagvergoeding uit te stellen vervallen derhalve volgend jaar. Het vermogen dat door deze regeling volgend jaar niet meer onder de stamrechtvrijstelling valt,  wordt per 1 januari 2014 door middel van een bedrag ineens uitgekeerd (box 3). De belastingvrije voet bedraagt 20% van het bedrag.

Behandeling wetsvoorstel verlaging maximumopbouw pensioen door Eerste Kamer opgeschort

10 september 2013
0

Op 6 september heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33  610) naar de Eerste Kamer gezonden. De Eerste Kamer heeft op 9 september de behandeling van het wetsvoorstel opgeschort, aangezien de meerderheid van de Eerste Kamer het kabinetsvoorstel niet steunt. Met name omdat de verlaging van de premieopbouw naar de verwachting van de Kamer niet zal leiden tot de gewenste premieverlaging. Mocht de wet alsnog ongewijzigd door de Eerste Kamer zal worden aangenomen, dan treedt deze vooralsnog al op 1 januari...

Lezing VU: “wel of geen solidariteit in pensioenregelingen” d.d. 19/11/2013

06 september 2013
0

Op 19 november 2013 organiseert het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam een studiemiddag over actueel onderzoek van de VU betreffende de toekomst van ons pensioenstelsel. Mr. Monique van der Poel – advocaat bij EPB-law en promovenda pensioenrecht – spreekt die middag met prof. dr. Erik Lutjens over “Wel of geen solidariteit in pensioenregelingen. Getoetst aan het mededingingsrecht en gelijke behandeling“. Ook komen in verschillende lezingen het pensioen voor zelfstandigen, (het toezicht op) de API en het reële pensioencontract aan bod. Er...

Vaktijdschrift ‘Mr.’ selecteert Monique van der Poel als pensioenrecht specialist van Amsterdam

01 september 2013
0

Mr. M.J.C.M. van der Poel van advocatenkantoor EPB-law is door het vaktijdschrift voor juristen ‘Mr.’ geselecteerd als pensioenrechtspecialist van Amsterdam! Zij treedt op voor pensioenuitvoerders, werkgevers, medezeggenschapsorganen en particulieren. Daarnaast is Monique arbeidsrechtspecialist. Zij is opgenomen in de september editie van het blad Mr. en in het online-magazine van Mr.. Klik hier om naar het juiste onderdeel van de website van Mr. te surfen.

Ontslagvergoeding stamrechtverzekering valt in huwelijksgoederengemeenschap – Hof Amsterdam

30 augustus 2013
0

“Trouwen is houwen” leert de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam, d.d. 12 februari 2013 (ECLI:NL:GHAMS:2013:2623)  maar weer, ingeval in gemeenschap van goederen wordt gehuwd. Het Hof Amsterdam overwoog in deze uitspraak inzake een geschil over een boedelverdeling dat de aanspraken die door de vrouw tijdens het huwelijk in een stamrechtverzekering waren ondergebracht, niet aan haar verknocht zijn (r.o. 4.15). In de stamrechtverzekering was  een ontslagvergoeding ondergebracht ter hoogte van EUR 69.207. De consequentie van deze uitspraak is dat de ontslagvergoeding van de vrouw...

Schending zorgplicht door pensioenadviseur – Hof Amsterdam (PJ 2013/137)

08 augustus 2013
0

Het Hof Amsterdam oordeelde in deze uitspraak dat de pensioenadviseur niet heeft gehandeld met de zorg van een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot. De adviseur had het systeem van gelijkblijvende risicopremies in haar advisering aan de werkgever niet als geschikt systeem mogen presenteren. Dit was slechts verantwoord geweest als sprake was geweest van continuïteit. Als er op voorhand ernstig rekening mee moet worden gehouden dat het geadviseerde pensioenstelsel binnen afzienbare termijn niet ongewijzigd kan worden gehandhaafd, is het stelsel in beginsel ongeschikt, gelet op de nadelige...

Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen in werking getreden

07 augustus 2013
0

Vandaag, op 7 augustus 2013, is het Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen gefaseerd in werking getreden (Stb 2013/113; hierna ook: de “Wet“). In de Wet zijn de  wettelijke bepalingen inzake governance en medezeggenschap bij pensioenfondsen herzien. De Wet heeft het volgende ten doel: 1. De versterking van deskundigheid en intern toezicht bij pensioenfondsen. Aanleiding hiervoor zijn (mede) de conclusies in het onderzoek van de Commissie Frijns inzake beleggingsbeleid en risicobeheer. 2. De deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden adequater te vertegenwoordigen....

1 2 3