EPB LAW

Ambtshalve toets pensioenfonds aan onverplichte vrijstellingsgrond – verplicht verlenen onverplichte vrijstelling (PJ 2013/131)

05 juni 2013
0

Op 31 januari 2013 wees de Rechtbank Amsterdam een lezenswaardige uitspraak over de beoordeling van de verzoeken van werkgevers Forest c.s. tot het verlenen van deelnamevrijstelling aan de pensioenregeling van BPF TEX (PJ 2013/131, m.nt. M.J.C.M. van der Poel). Deze uitspraak is uitgebreid geannoteerd door Monique van der Poel. In haar noot gaat zij in op de juistheid van de overwegingen van de Rechtbank Amsterdam. Ook bespreekt zij de toepasselijkheid van verschillende bestuursrechtelijke bepalingen bij een verzoek tot vrijstelling, die veelal niet uitdrukkelijk worden behandeld in de uitspraak.

Kernoverwegingen in de uitspraak en annotatie zijn:

  1. Onverplichte vrijstelling staat ter discretie van het fonds en mag tegen een later tijdstip worden verleend dan bij de verplichte vrijstellingsgrond in artikel 2 Vrijstellingsbesluit, mits aan de voorwaarden in artikel 7 Vrijstellingsbesluit zijn voldaan.
  2. Een bedrijfstakpensioenfonds moet de rechtsgronden van het vrijstellingsverzoek ambtshalve aanvullen binnen de aangedragen kaders van de rechtsstrijd. Dit kan betekenen dat, indien een verzoek tot het verlenen van verplichte vrijstelling is afgewezen, nog
    ambtshalve moet worden getoetst aan de onverplichte vrijstellingsgrond.
  3. Een bedrijfstakpensioenfonds kan op basis van een belangenafweging verplicht zijn onverplicht vrijstelling te verlenen aan een werkgever en zijn werknemers. Hier zal echter niet snel sprake van zijn bij een goed gemotiveerde belangenafweging, die doorslaat in het nadeel van de werkgever ten faveure van de solidariteitsgedachte.
  4. De belangenafweging van een fonds wordt marginaal getoetst door de rechter. Toewijzing kan onder meer aan de orde zijn ingeval dit in lijn is met de bepalingen in het Vrijstellingsreglement, of indien de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich verzetten tegen een afwijzing van het verzoek.

PJ 2013-131 m.nt. Van der Poel – ambtshalve toets aan art 6 Vrijstellingsbesluit – verplichting tot verlenen onverplichte vrijstelling