EPB LAW

Arbeidsrecht

* Collectief en individueel ontslagrecht
* Wijzigen arbeidsvoorwaarden
* Concurrentiebeding en relatiebeding
* Medezeggenschapstrajecten
* Werkingssfeer CAO’s
* Privacy en gelijke behandeling
* Werkgeversaansprakelijkheid
* Benoeming, schorsing en ontslag
bestuurders en commissarissen
* Bonus- en beloningsbeleid
* HR-aspecten reorganisaties
* HR-aspecten fusies en overnames