EPB LAW
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van opdrachtgever aan EPB-law; aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen. Enige algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. EPB-law is stelt zich ten doel de advocatuur te beoefenen in de ruimste zin des woords. EPB-law is ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 54365384 en heeft de statutaire zetel in Amsterdam.
  2. Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door EPB-law, ook indien en voor zover het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407, lid 2 (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. Het staat EPB-law vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen met haar verbonden personen te laten uitvoeren en/of, indien EPB-law dat nodig acht, met inschakeling van derden. EPB-law zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg in acht nemen die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar verwacht kan worden. EPB-law is niet aansprakelijkheid voor een tekortkoming of onrechtmatige daad van een ingeschakelde derde. Niet alleen EPB-law, maar ook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
  4. Indien EPB-law bij de uitoefening van haar opdracht derden inschakelt, accepteert de opdrachtgever reeds nu voor alsdan de jegens EPB-law door de derde ingeroepen aansprakelijkheidsbeperkingen. Iedere aansprakelijkheid van EPB-law is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico-bedrag dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de onder hierboven bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door EPB-law in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium, exclusief BTW, tot een maximum van EUR 50.000.
  5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, kan opdrachtgever geen beroep meer doen op een tekortkoming in een prestatie van EPB-law indien hij niet heeft geprotesteerd binnen 60 dagen nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Het recht op schadevergoeding van opdrachtgever in verband met de tekortkoming vervalt in ieder geval na verloop van 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade (in)direct voortvloeit.
  6. Tenzij anders overeengekomen zal EPB-law maandelijks een declaratie sturen voor honoraria, vermeerderd met (i) specifieke verschotten en (ii), indien toepasselijk, BTW. Een toelichting van de verrichte werkzaamheden zal bij de factuur worden gevoegd. Voor betaling van declaraties geldt een termijn van 14 dagen.
  7. Wanneer volledige betaling van de declaratie niet binnen 14 dagen heeft plaatsgevonden verkeert de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is, automatisch in verzuim en is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a jo. artikel 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Indien betaling na eerste aanmaning uitblijft, zijn alle door EPB-law gemaakte (buitengerechtelijke) kosten in verband met niet-tijdige betaling voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten kunnen mede maar niet uitsluitend vallen: kosten gemaakt door advocaten in andere jurisdicties, experts, vertalers, koeriers, deurwaarders, griffierechten etc.
  8. De rechtsverhouding tussen EPB-law en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen eerst worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur, alvorens deze kunnen worden voorgelegd aan de, bij uitsluiting bevoegd verklaarde, Nederlandse rechter te Amsterdam.