EPB LAW

Neem vrijblijvend contact op

ARBEIDSRECHT & PENSIOENRECHT

PERSOONLIJK, EFFECTIEF & SPECIALISTISCH MAATWERK

Arbeidsrecht

* Collectief en individueel ontslagrecht
* Wijzigen arbeidsvoorwaarden
* Concurrentiebeding en relatiebeding
* Medezeggenschapstrajecten
* Werkingssfeer CAO’s
* Privacy en gelijke behandeling
* Werkgeversaansprakelijkheid
* Benoeming, schorsing en ontslag
bestuurders en commissarissen
* Bonus- en beloningsbeleid
* HR-aspecten reorganisaties
* HR-aspecten fusies en overnames

Pensioenrecht

* Wijzigen pensioenregeling
* Pensioencommunicatie
* Indexatie- en bijstortingsplicht
* Pensioen en echtscheiding
* Werkingssfeer bedrijfstakpensioen- fondsen
* Waardeoverdracht
* Pension fund governance
* Pensioen en mededingingsrecht
* Pensioen en medezeggenschap
* Bestuurdersaansprakelijkheid
* Pensioen bij fusies en overnames

Home